Joukkue

Kelloniemi Eemeli
Lehtonen Ville-Matti
Leppänen Riku
Luiro Onni
Paavola Jonni
Pallari Eetu
Palmgren Kuutti
Ruokanen Roope
Saarremaa Niklas
Suoraniemi Eepi
Syvänperä Aslak-Ánde
Turunen Miro
Hynynen Julius
Javarus Roni
Lappalainen Oskari
Lauttajärvi Jonni
Poikajärvi Jussi
Uusitalo Onni

Hyökkääjä

Ylinampa Aatu

Toimihenkilöt